O projekcie

Projekt „Akademia aktywnych obywatelek” realizowany jest przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu
w okresie 01.06.2016 – 30.06.2017.

Celem projektu jest promowanie równości szans i aktywności społecznej, rozwój wzajemnego zrozumienia, solidarności i tolerancji wśród kobiet, wzrost aktywności obywatelskiej i spójności społecznej, a także zwiększenie liczby kobiet, które będą zainteresowane prowadzeniem firmy lub przedsiębiorstwa społecznego.

Projekt kierowany jest do 100 kobiet zamieszkałych na terenie powiatu sandomierskiego, w tym do 70 zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu planowane są następujące formy wsparcia dla kobiet:

Wsparcie obligatoryjne:

Wsparcie psychologiczne dla kobiet – zakłada się, iż każda uczestniczka projektu skorzysta z indywidualnego wsparcia specjalisty w wymiarze 1,5 godz., a także wsparcia grupowego. Psycholog z każdym z uczestników przeprowadzi diagnozę indywidualnych predyspozycji i umiejętności. Rolą psychologa będzie pomoc kobietom w przełamywaniu barier psychologicznych utrudniających obiektywną samoocenę, stanowiąca blokadę uniemżliwiającą aktywne życie społeczne.

Szkolenie z zakresu równości szans i zapobieganiu dyskryminacji - zakłada się, iż każda uczestniczka projektu skorzysta z wsparcia  szkoleniowego. Głównym celem szkolenia będzie uwrażliwienie kobiet na kwestie dotyczące równości, w tym równości płci, pobudzenie aktywności. Zakłada się przeprowadzenie 2 dniowego szkolenia w wymiarze 6 godzin.

Wsparcie alternatywne:

  • Szkolenie  „Liderka, Obywatelka”. Celem szkolenia jest przygotowanie kobiet do pełnienia ról społecznych liderów i inicjowanie zmian w lokalnym środowisku. Zakłada się udział 10 kobiet w szkoleniu w roku 2016 i 10 kobiet w roku 2017. W każdej edycji planuje się przeprowadzenie 6 dni szkoleniowych po 6 godzin każde.
  • Szkolenie „Spółdzielnia socjalna pomysłem na kobiecy biznes”. Celem szkolenia jest promocja idei ekonomii społecznej oraz reintegracja zawodowa kobiet. Zakłada się udział 10 kobiet w szkoleniu w roku 2016 i 10 kobiet w roku 2017. W każdej edycji planuje się przeprowadzenie 2 dni szkoleniowych po 6 godzin każde.
  • Szkolenie ”Obywatel małej społeczności”. Celem szkolenia jest pokazanie możliwości aktywnego działania w sferze publicznej. Zakłada się udział 10 kobiet w szkoleniu w roku 2016 i 10 kobiet w roku 2017. W każdej edycji planuje się przeprowadzenie 2 dni szkoleniowych po 6 godzin każde.
  • Szkolenie „Pieniądze na własną firmę”. Celem szkolenia jest przekazanie informacji na temat możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Zakłada się udział 10 kobiet w szkoleniu w roku 2016 i 10 kobiet w roku 2017. W każdej edycji planuje się przeprowadzenie 1 dnia szkoleniowego w wymiarze 6 godzin.
  • Szkolenie „Komputer i Internet”. Celem szkolenia jest promowanie wykorzystania nowych technologii w celu zachęcenia kobiet do szerszego udziału w sprawach publicznych. Zakłada się udział 10 kobiet w szkoleniu w roku 2016 i 10 kobiet w roku 2017. W każdej edycji planuje się przeprowadzenie 30 godzin szkoleniowych.
  • Wizyta studyjna. Celem dwudniowej wizyty  studyjnej jest praktyczne zapoznanie się z doświadczeniami aktywnej działalności obywatelskiej kobiet, wymiana doświadczeń. Zakłada się organizaję wizyty studyjnej w grudniu 2016 r.
  • Formum kobiet. Na zakończenie projektu odbędzie się forum kobiet, poświęcone upowszechnieniu aktywności kobiet w różnych sferach działaności.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich